Lagar för Skjærhalden Båtforening

Skrivet av: SK, publicerad 2015-12-16


LAGAR FÖR Skjærhalden Båtforening

Antagen på bolagsstämman den 18 mars 1952 och senare ändrad 1953, 1955, 1983, 1984, 1985, 1991, 2007, 2008 och 2014.

Lagarna efter ändringen 2008:

  • § 1 Ändrad 2008 Skjærhalden Båtforenings syfte är att hyra ut båtplatser till sina medlemmar. Lediga platser kan hyras ut till andra enligt föreningens stadgar. Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska användas för att utveckla och underhålla hamnen.
  • § 2 Ändrad 1984, 2014, 2019, 2020 Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, platschef och 2 styrelseledamöter. Under styrelsen sorterar valda nämnder.
  • § 3 Ändrad 1984 och 2014 Styrelsen har förvaltningsbefogenhet, har hand om alla löpande ärenden, bevakar föreningens ekonomi och dess intressen i övrigt, kallar till möten och avger till ordinarie bolagsstämma en redogörelse även för föreningens verksamhet. som reviderade räkenskaper. Styrelsen behandlar de ärenden som föreslås av ledamöterna, och som önskas underställda föreningsstämman. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före bolagsstämman. Styrelsemöten sammankallas av ordföranden så ofta som styrelsen finner erforderligt. Till dessa kan även de olika förvaltarna kallas, dock utan rösträtt. Styrelsen är behörig att fatta beslut när 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är tillförordnad ledares röst avgörande.
  • § 4 Ändrad 2008 och 2014 Ordinarie bolagsstämma hålls före utgången av februari och kallas med 14 dagars varsel. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen, reviderade räkenskaper, förslag till lagändringar och övriga förslag som lämnas till styrelsen och behandlas på föreskrivet sätt. Fullmäktige väljer även ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 2 styrelseledamöter med suppleanter, 2 revisorer, chef för båtföreningens hamn, eventuellt andra förtroendemän och nämnder av intresse för föreningen. Ledaren väljs för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter för 2 år i taget, så att dessa avgår växelvis 2 och 2. Suppleanter, revisorer och övriga förvaltare väljs för 1 år. Fullmäktige väljer också en hamnkommitté bestående av 4 personer. En av dessa väljs separat till chef för nämnden. Hamnnämndens ordförande har mötesrätt och förslagsställande till styrelsen. Endast 2 av nämndens ledamöter är på val varje år för att kontinuiteten ska säkerställas. Alla förvaltare kan väljas om, dock kan de avstå från omval så länge de har tjänstgjort. Fullmäktiges beslut fattas med enkel majoritet. För lagändringar krävs 2/3 majoritet. Röstning kan endast personligen
  • 5 § Ändrad 1953, 1983, 1985, 2007 och 2014 Alla fastboende i Hvaler har rätt till medlemskap i föreningen. En make eller registrerad sambo kan ingå som "familjemedlem". Familjemedlemmar har samma rättigheter som andra medlemmar.
  • § 6 Ändrad 1955, 1983, 1984, 1991 och 2008 Kvot och andra avgifter fastställs av bolagsstämman, och ska betalas senast angiven förfallodag. Medlem eller andra hyresgäster som efter påminnelse inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot föreningen förlorar sin rätt till plats genom beslut av styrelsen. Medlemmen förlorar också sitt medlemskap. Uteslutning kan även genomföras vid brott mot föreningens övriga bestämmelser. Uteslutningsförslag ska lämnas till bolagsstämman och där beslutas med enkel majoritet.
  • § 7 Föreningen tar inget ansvar för skador på fartyg.
  • § 8 Extra bolagsstämma kan kallas av styrelsen eller när 1/3 av föreningens medlemmar begär det. Besked ska göras minst 8 dagar i förväg.
  • § 9 Föreningen kan inte upplösas om 5 medlemmar motsätter sig det. Vid föreningens upplösning har den avslutande föreningsstämman att fatta beslut om användningen av föreningens medel.

Utskriven februari 2008

Skjærhalden Båtforening c/o Ski Revisjon AS v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra Hamnsystem.se
GDPR