Lover for Skjærhalden Båtforening

Skrevet av: SK, publisert 16.12.2015


LOVER FOR SKJÆRHALDEN BÅTFORENING

Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1952 og senere endret i 1953, 1955, 1983, 1984, 1985 ,1991 ,2007 , 2008 og 2014.

Lovene etter endring i 2008:

 • § 1 Endret 2008
  Skjærhalden Båtforening sitt formål er å drive utleie av båtplasser til sine medlemmer. Ledige plasser kan leies ut til andre ifølge foreningens vedtekter. Det økonomiske resultatet av virksomheten skal brukes til å utvikle og vedlikeholde havna.
 • § 2
  Endret 1984, 2014, 2019, 2020 Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, plassjef og 2 styremedlemmer. Under styret sorterer valgte komiteer.
 • § 3
  Endret 1984 og 2014 Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig, sammenkaller møter og fremlegger for den ordinære generalforsamling beretning over foreningens virksomhet samt revidert regnskap. Styret behandler de saker som medlemmene foreslår, og som ønskes forelagt generalforsamlingen. Forslag må være sendt styret senest en uke før generalforsamlingen. Styremøter sammenkalles av leder så ofte styret finner det påkrevet. Til disse kan også de forskjellige tillitsmenn innkalles, dog uten å ha stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.
 • § 4
  Endret 2008 og 2014 Den ordinære generalforsamling avholdes innen utgangen av februar måned og sammenkalles med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen behandler årsberetning, revidert regnskap, forslag til lovendringer og andre forslag innlevert til styret og behandlet på foreskrevet måte. Generalforsamlingen velger dessuten leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer med varamenn, 2 revisorer, sjef for båtforeningens havn, eventuelt andre tillitsmenn og komiteer av interesse for foreningen. Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer for 2 år av gangen, slik at disse trer ut vekselvis 2 og 2. Varamenn, revisorer og andre tillitsmenn velges for 1 år. Generalforsamlingen velger også havneutvalg bestående av 4 personer. En av disse velges særskilt som leder av utvalget. Leder av havneutvalget har møte og forslagsrett til styret. Kun 2 av utvalgets medlemmer er på valg hvert år slik at kontinuiteten sikres. Samtlige tillitsmenn kan gjenvelges, dog kan de frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert. Generalforsamlingens beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til lovendringer kreves 2/3 flertall. Stemmegivning kan kun skje ved personlig frammøte
 • § 5
  Endret i 1953, 1983, 1985, 2007 og 2014 Alle fastboende i Hvaler har rett til medlemskap i foreningen. Ektefelle eller registrert samboer kan være med som "familiemedlem". Familiemedlemmer har samme rettigheter som øvrige medlemmer.
 • § 6
  Endret i 1955, 1983, 1984, 1991 og 2008 Kontingent og andre avgifter fastsettes av generalforsamlingen, og må være betalt innen oppgitt forfallsdato. Medlemmer eller andre leietakere som etter purringer ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor foreningen mister plassrett etter vedtak i styret. Medlemmet mister i tillegg sitt medlemskap. Eksklusjon kan også iverksettes ved brudd på foreningens øvrige reglement. Eksklusjonsforslag må fremmes for generalforsamlingen og avgjøres der ved simpelt flertall.
 • § 7
  Foreningen overtar intet ansvar for skade på fartøyer.
 • § 8
  Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det. Innkalling må skje med minst 8 dagers varsel.
 • § 9
  Foreningen kan ikke oppløses dersom 5 medlemmer motsetter seg det. I tilfelle foreningens oppløsning har den avsluttende generalforsamling å treffe avgjørelse om anvendelse av foreningens midler.

Utskrevet februar 2008

Skjærhalden Båtforening c/o Ski Revisjon AS v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra Hamnsystem.se
GDPR